Game Times:

  • Freshman 4:30
  • JV 5:30
  • Varsity 6:30